16. ELS PISOS I LA TORRE DE LA CAIXA

Els Pisos de la Caixa és el nom popular amb què es coneix la primera gran promoció d’habitatges plurifamiliars del sud de la ciutat de Vic. Construïts a partir de l’any 1957, en el seu origen eren pisos de lloguer, propietat de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. El fundador d’aquesta entitat d’estalvis, Francesc Moragas, dona nom a la plaça interior que formen els blocs de pisos. Es tractava d’uns habitatges moderns, formats per dos grans blocs i una torre molt alta de pisos, que en uns anys de creixement demogràfic de la ciutat van donar cabuda a moltes parelles joves i a les seves famílies.